10
Mar
12

Thơ

Sài Gòn có hàng cây sóng đôi

Em đi dạo nhớ mang tôi theo cùng😀

( Chuyển lời )


4 Responses to “Thơ”


  1. 1 chnamcuong
    March 11, 2012 at 12:50 pm

    … Một ô trời sẽ đội chung
    Một cây kem nhỏ ta “dùng” hai bên,🙂


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: